H A B I T S CAN PERSONALITY TYPE TEST

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำแบบทดสอบ กรุณาเลือกประเภทแบบทดสอบ

กลับหน้าหลักเว็บไซต์

สำหรับครู

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์สำหรับบุคคลทั่วไป
ชุดคำถามสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างผลทดสอบ

ทำแบบทดสอบ
...

สำหรับเด็กประถมศึกษา

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์สำหรับเด็ก
ชุดคำถามสำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างผลทดสอบ

ทำแบบทดสอบ
...

สำหรับเด็กมัธยมศึกษา

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์สำหรับวัยรุ่น
ชุดคำถามสำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างผลทดสอบ

ทำแบบทดสอบ

สำหรับบุคคลทั่วไป

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์สำหรับบุคคลทั่วไป
ชุดคำถามสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป
ตัวอย่างผลทดสอบ

ทำแบบทดสอบ
...

สำหรับ HR

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์สำหรับ HR ผู้ประกอบการและหัวหน้างาน
ชุดคำถามสำหรับ HR ผู้ประกอบการและหัวหน้างาน

Coming soon
...

HABITS Branding

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์
ชุดคำถามสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์

Coming soon

แบบทดสอบเวอร์ชั่นเต็ม (เสียค่าใช้จ่าย)

...

HABITS CAREER TEST (2.0)

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์สำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำและรายละเอียดเพิ่มขึ้น
เหมาะสำหรับเด็ก-วัยรุ่น
ตัวอย่างผลทดสอบ

ทำแบบทดสอบ ตรวจสอบโปรไฟล์ ซื้อรหัสเข้าทำแบบทดสอบ
...

HABITSCAN ATTITUDE TEST (3.0)

แบบทดสอบจิตวิเคราะห์สำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำและรายละเอียดเพิ่มขึ้น
เหมาะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย-วัยทำงาน
ตัวอย่างผลทดสอบ

ทำแบบทดสอบ ตรวจสอบโปรไฟล์ ซื้อรหัสเข้าทำแบบทดสอบ